top of page
5.jpg

LEIDERSCHAP

De Rozenlaankerk is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en heeft een eigen plaatselijke regeling die inzicht geeft in hoe we kerk willen zijn. Daarnaast hebben we te maken met een landelijke kerkorde die ons sturing geeft in de dingen die we als kerk doen. Hiervoor is contact met de ‘moederorganisatie’ PKN van belang en samen met hen bespreken we het reilen en zeilen van de Rozenlaankerk. Wanneer er in onze kerk moeilijkheden zijn, kunnen we terugvallen op de ervaring en expertise van de landelijke organisatie die de PKN is. De kennis die zij in huis hebben kunnen wij gebruiken om effectief en relevant te blijven. Leiders in de Rozenlaankerk weten zich geroepen door God de Vader om zich in te zetten in Zijn kerk. Door leiding te vragen aan de Heilige Geest wordt het voor ons mogelijk om werk te verzetten en zien we dat levens worden vernieuwd. Door samen de Bijbel te lezen leren we van Jezus hoe Hij dingen deed en kunnen we het Leven van de Rozenlaankerk doel en richting geven door meer en meer op Jezus te gaan lijken in ons doen en laten.

MODERAMEN

Het Moderamen is de afdeling binnen de Rozenlaankerk die verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur. In het Moderamen zitten drie Kerkenraadsleden: de voorzitter, de scriba en de voorganger of Pastor. Momenteel heeft de Rozenlaankerk geen eigen voorganger of Pastor en daardoor neemt een ander Kerkenraadslid zitting in het Moderamen. Zij zijn degenen die zorgen dat de Kerkenraad effectief zijn taken kan uitvoeren, concreet houdt dat in dat het Moderamen de vergaderingen en bijeenkomsten van de Kerkenraad voorbereid en zorgt dat iedere ambtsdrager (gemeentelid met een bestuurlijke taak) op de hoogte is van wat er zal gebeuren op de Kerkenraadsvergaderingen.

kerkenraad

De kerkenraad is verantwoordelijk voor wat er allemaal gebeurt in de Rozenlaankerk. Van diensten tot gebedsgroepen en van ons maandblad tot aan het jeugdwerk. De kerkenraad bestaat uit ambtsdragers; mensen die zich geroepen weten om in het midden van de Gemeente zorg te dragen voor geestelijke groei. De Kerkenraad is geroepen om zorg te dragen voor een heldere, duidelijke, relevante en toegankelijke manier van spreken tijdens onze diensten zodat iedereen begrijpt wat er vanaf het podium verteld wordt. Daarnaast is de Kerkenraad de eerste lijn voor mensen die vragen, moeilijkheden of getuigenissen hebben binnen de Rozenlaankerk. Omdat de Kerkenraad zoveel facetten kent, is het van belang dat er helder gecommuniceerd wordt naar de Gemeente. In 2019 is een plan gemaakt om een nieuwe, toegankelijke manier van communiceren toe te passen binnen het werk van de Kerkenraad voor de Gemeente. We doelen er op dat mensen op de hoogte zijn van het Leven van de Rozenlaankerk en dat men weet wat er zich afspeelt in onze Gemeente.

beheer

Het College van Kerkrentmeesters (CVK) is verantwoordelijk voor het materiële – en financiële beheer van onze organisatie. Zij zorgen ervoor dat het beheer van ons gebouw en ons terrein vlekkeloos verloopt. Het CVK draagt zorg voor de financiën van onze organisatie volgens de richtlijnen van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). In de afgelopen jaren heeft het CVK er voor gezorgd dat ons gebouw moderner, rolstoeltoegankelijk en milieuvriendelijker is geworden. Ook in de komende jaren zorgen zij dat ons gebouw en ons terrein updates krijgen zodat we betere voorzieningen krijgen om samen kerk te zijn.

bottom of page